Pedagogiek

Pedagogiek TOOM: pedagogiek@toom.nu voor Het Gooi en omgeving

Lokatie: Medisch Centrum Bussum Zuid

 

De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk ‘kinderleiding’ betekent. De wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen, en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media, etc. De nadruk ligt vooral op het handelen. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan. Ook wordt de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen onderzocht. Ze leven in een moeilijke situatie of het dreigt verkeerd te lopen.

Opmerkelijk is dat de opvoedingswetenschap (pedagogiek) lang niet in alle landen als zelfstandige wetenschap bestaat; in Nederland, Duitsland en België is dit overigens wel het geval. In België heet het pedagogie. In Groot-Brittannië heet het education en is het één profiel samen met maatschappelijk werk en dienstverlening. Er bestaat dus geen apart pedagogiekprofiel.

Specialisatie van mijzelf is gezinspedagogiek, sociale pedagogiek en ecologische pedagogiek.
Binnen de pedagogiek worden de volgende specialisaties onderscheiden;

sociale pedagogiek bestudeert de maatschappelijke voorwaarden van de opvoeding.
onderwijspedagogiek (met inbegrip van didactiek, en onderwijskunde)
klinische pedagogiek
gezinspedagogiek
ecologische pedagogiek bestudeert het kind in de complexiteit van zijn leefomgeving
theoretische pedagogiek
forensische pedagogiek
historische pedagogiek bestudeert hoe in het verleden pedagogen (onderwijzers en ouders) gestalte gaven aan de wens jeugdigen met een bepaald doel groot te brengen.
orthopedagogiek bestudeert onder andere het grootbrengen van jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, of leerstoornis, zoals dyslexie.
mediapedagogiek bestudeert de impact van nieuwe media op opvoeding
Sommigen menen dat er theorieën zijn die altijd en overal zouden gelden over het (beïnvloeden van) menselijk gedrag. Anderen menen dat het menselijk gedrag niet is te voorspellen, en gaan “slechts” na hoe het in het verleden is toegegaan.

In de theorie  heeft men verder acht terreinen van opvoeding onderkend: emotionele vorming, esthetische vorming, ethische vorming, intellectuele vorming, lichamelijke opvoeding, persoonlijkheidsvorming, seksuele opvoeding en sociale vorming.